RZ-T

Brightfield transmitted base, 6V 30W halogen.